Zamówienia publiczne nr 02_2015

Zamówienie z wolnej ręki pn.  "MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE ZESPOŁU POSZPITALNYCH ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW DO POTRZEB PSM I I II STOPNIA W ŻAGANIU – BUDYNEK NR 1 – ETAP II - zamówienie uzupełniające"

 

Uwaga - osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami -

Pan Krzysztof Mondzielewski - tel. 728-383-280, email: kmondzielewski@wp.pl