Zamówienia publiczne nr 02_2014

Przetarg nieograniczony pn. „Modernizacja i dostosowanie zespołu poszpitalnych zabytkowych budynków do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej w Żaganiu – budynek nr 1 – etap I"

Uwaga - osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami -
Pan Krzysztof Mondzielewski - tel. 728-383-280, email: kmondzielewski@wp.pl

a) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Pobierz.pdf

b) modyfikacja zapisów siwz - pismo z dnia 29.08.2014 roku: Pobierz.pdf

c) ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz.pdf

d) specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Pobierz.pdf

e) dokumentacja techniczna: Pobierz.zip

f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: Pobierz.zip

g) przedmiar: Pobierz.zip