Zamówienia publiczne nr_03_2015

Zamówienie z wolnej ręki pn.  "MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE ZESPOŁU POSZPITALNYCH ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW DO POTRZEB PSM I I II STOPNIA W ŻAGANIU – BUDYNEK NR 1 – ETAP II - zamówienie uzupełniające nr 2"