Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu.

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-10

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak napisów rozszerzonych w nagraniach,
 • brak audiodeskrypcji lub alternatywy dla mediów (nagranie),
 • brak audiodeskrypcji (nagranie).

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.Istnieje możliwość poruszania się po serwisie internetowym korzystający wyłącznie z klawiatury za pomocą klawisza Tab. Serwis internetowy kompatybilny jest z najbardziej popularnymi przeglądarkami treści web umożliwiając powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony poprzez wykorzystanie standardowych skrótów klawiaturowych:

 • przeglądarki Firefox, Chrome, Internet Explorer: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok, [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
 • przeglądarka Opera: [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

Serwis wyposażono w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

W serwisie włączona jest opcja FOKUS – domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Hubert Dziedzic. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu + 48 68 377 27 85 poprez e-mail: sekretariat@psmuza.zagan.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: dyrektor PSM I i II stopnia w Żaganiu

Adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żaganiu, ul. Pomorska 14, 68-100 Żagań

E-mail: dyrektor@psmuza.zagan.pl

Telefon: + 48 68 377 27 85

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żaganiu mieści się w budynkach przy ul. Piłsudskiego 12 oraz ul. Pomorskiej 14.Na teren obu obiektów prowadzą wejścia od ul. Piłsudskiego 12 oraz Pomorskiej 14. Do wejść na teren obiektów prowadzą chodniki. Nad wejściami na teren i do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście na teren obiektu przy ul. Piłsudskiego 12 jest zabezpieczone bramką, w godzinach pracy szkoły bramka jest otwarta. Na teren obiektu prowadzą schody z barierką. Wejście na teren obiektu przy ul. Pomorskiej nie jest zabezpieczone bramką - do wejścia budynku prowadzą schody. W budynkach szkoły przy ul. Piłsudskiego 12 i ul. Pomorskiej 14 nie ma wind. Osoby niepełnosprawne proszone są o pozostanie w holu głównym, gdzie nastąpi kontakt z pracownikiem sekretariatu, który pomoże w załatwieniu sprawy urzędowej. Budynki PSM I i II stopnia w Żaganiu nie są wyposażone w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych. Do budynków szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynki nie posiadają oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.